Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ

          Thực hiện Công văn số 3330/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND quận Tây Hồ về việc  thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ như sau:

Bài viết liên quan