Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 3543/KH-SGD ĐT ngày 13/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022 – 2025; phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ giai đoạn 2022 – 2025 như sau:

Bài viết liên quan