Thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập

Thực hiện Công văn số 4019/SGDĐT-GDPT ngày 22/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận triển khai và thực hiện tốt các nội dung sau khi học sinh trở lại trường học:

Bài viết liên quan