Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ


 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống Covid-19. Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của của UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống Covid-19; Kế hoạch 251/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND quận Tây Hồ về Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COvid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai về thực hiện giãn cách xã hội  để phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ

/upload/28448/fck/files/CT17.pdf

Bài viết liên quan