Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển"

Tham gia thi: (Tại đây)

Bài viết liên quan