Phát động Chiến dịch Truyền thông phòng chống COVID-19: “2K+”

      Phát động Chiến dịch Truyền thông phòng chống COVID-19: “2K+” giữa Bộ Y Tế và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam! 

 

      Thông điệp #2K+ là thông điệp sức khỏe cộng đồng đáp ứng cho giai đoạn tiếp theo của chiến lược phòng chống và kiểm soát COVID-19 tại Việt Nam, hướng tới quản lý bền vững, khi việc phòng dịch và bảo vệ các nhóm dễ tổn thương diễn ra song song với mở cửa xã hội và nền kinh tế.  

 

       Nền tảng của thông điệp mới xoay quanh hai biện pháp cơ bản mà mọi cá nhân đều có thể thực hiện được để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, đó là đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.  

 

       Cùng với sự bao phủ của vắc xin và các biện pháp giám sát dịch khác, chúng ta cần tăng cường truyền thông sức khỏe, vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh.