Tăng cường đảm bảo an toàn trường học, an toàn giao thông, triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

Bài viết liên quan