Thông báo thử nghiệm công tác Tuyển sinh trực tuyến năm học 2022 - 2023

Để nâng cao chất lượng và thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2022 -2023 nhà trường thông báo một số nội dung sau:

1.Thời gian chạy thử nghiệm tuyển sinh:

+ Lớp 1: Từ 0 giờ 00 ngày 25/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 25/6/2022.

+ Mầm non 5 tuổi: Từ 0 giờ 00 ngày 26/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 26/6/2022.

+ Lớp 6: Từ 0 giờ 00 ngày 27/6/2022 đến 24 giờ 00 ngày 27/6/2022.

Sau ngày 27/6/2022 hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đãng kí thử nghiệm.

 

2. Thời gian tuyển sinh trực tuyến chính thức:

+ Lớp 1: Từ 0 giờ 00 ngày 01/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 03/7/2022.

+ Mầm non 5 tuổi: Từ 0 giờ 00 ngày 04/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 06/7/2022.

+ Lớp 6: Từ 0 giờ 00 ngày 07/7/2022 đến 24 giờ 00 ngày 09/7/2022.