Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” trên ESAm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào Kế hoạch số 2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 về việc triển khai các phần mềm chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội năm 2018,

Sở GDĐT Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” PINO miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử và Quản lý kết quả Giáo dục Tiểu học. Để triển khai thực hiện phần mềm trên, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các Phòng GDĐT, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai một số công việc sau:

1.Nhà trường nhập kết quả kiểm diện điểm danh hàng ngày trên phần mềm ESAMS để cha mẹ học sinh có thể nhận được đầy đủ thông tin, kịp thời.

2.  Hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” đến Cha mẹ học sinh; Cung cấp đầy đủ các tài khoản truy cập, các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh đến từng Cha mẹ học sinh (Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội;

Căn cứ vào Kế hoạch số 2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 về việc triển khai các phần mềm chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội năm 2018,

Sở GDĐT Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” PINO miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

Phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử và Quản lý kết quả Giáo dục Tiểu học. Để triển khai thực hiện phần mềm trên, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các Phòng GDĐT, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai một số công việc sau:

1.Nhà trường nhập kết quả kiểm diện điểm danh hàng ngày trên phần mềm ESAMS để cha mẹ học sinh có thể nhận được đầy đủ thông tin, kịp thời.

2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng “Sổ liên lạc điện tử” đến Cha mẹ học sinh; Cung cấp đầy đủ các tài khoản truy cập, các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh đến từng Cha mẹ học sinh (Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo).

Tap1_HD_Cai dat_SoLienLacDienTu_Giadinh.docxTap2_HDSD_SoLienLacDienTu_Giadinh.docxTap3_Tai lieu HDSD_SoLienLacDienTu_NhaTruong - BGH.docxTap4_Tai lieu HDSD_SoLienLacDienTu_NhaTruong_GVCN.docx