Trường Tiểu học Tứ Liên triển khai việc nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, trường Tiểu học Tứ Liên triển khai việc nghiên cứu các bộ sách lớp 1 đã được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt.

Nhà trường đã chia toàn bộ giáo viên thành các nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu một môn học của cả 5 bộ sách để có thể nhận xét, đánh giá một cách chính xác nhất về mặt hình thức, nội dung trong từng bài học. Việc lựa chọn bám sát theo tiêu chí mà thông tư đã đề ra: phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của phường Tứ Liên nói riêng, quận Tây Hồ nói chung và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại trường Tiểu học Tứ Liên.

 

Bài viết liên quan